ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย และประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  กระบวนการวิจัย  การออกแบบการวิจัย  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย  การเขียนเค้าโครงวิจัย  การอ่านรายงานการวิจัย  การนำผลการวิจัยไปใช้   ฝึกปฏิบัติการดำเนินงานวิจัยทุกขั้นตอน

ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย และประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  กระบวนการวิจัย  การออกแบบการวิจัย  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย  การเขียนเค้าโครงวิจัย  การอ่านรายงานการวิจัย  การนำผลการวิจัยไปใช้   ฝึกปฏิบัติการดำเนินงานวิจัยทุกขั้นตอน