คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษากระบวนการและหลักการบริหารโครงงานทางเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์กับธุรกิจ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงงาน การเขียนโครงงาน การกำหนดเป้าหมาย การกำหนดขั้นตอน การดำเนินงาน การทำงานเป็นทีม การติดตามและการประเมินผลโครงการ อันจะเป็นการเสริมทักษะในการโครงงานให้กับนักศึกษา

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้   ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์

ศึกษาหลักการ ความสำคัญ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ประเภทข้อมูล แหล่งที่มาของสารสนเทศ ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต ความเกี่ยวข้องของสารสนเทศในการใช้ชีวิตประจำวัน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการฐานความรู้และการสร้างสารสนเทศ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ โดยฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมระบบ โปรแกรมประยุกต์ การสืบค้นข้อมูล และการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อดำรงชีวิตอย่างรู้เท่าทัน

คำอธิบายรายวิชา

            องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบ

และจัดการเว็บไซต์ ฝึกปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น HTML CSS Java

Script VB script เป็นต้น

 

จุดประสงค์

                   1. สร้างทักษะความชำนาญในการออกแบบและการเขียนโปรแกรม

                   2.  นักศึกษาสามารถสร้าง Web Page แบบ Dynamic Webpage ได้

                   3.  นักศึกษาสามารถประยุกต์โปรแกรมเพื่อการใช้งานจริงได้

                   4.  นักศึกษาสามารถพัฒนาเว็บเบื้องต้น โดยใช้ภาษา HTML CSS Java Script VB script เป็นต้น

กลุ่ม Facebook

http://www.facebook.com/groups/430152047079652/

กฎหมายและประเด็นด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประเด็นทางการค้าและการพาณิชย์  การใช้งานคอมพิวเตอร์ผิดวัตถุประสงค์  ประเด็นความเท่าเทียมกันทางสังคม  เสรีภาพในการพูด  ภาวะส่วนตัว  ความเสี่ยงในระบบคอมพิวเตอร์  ทรัพย์สินทางปัญญา

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อธิบายเทคนิคการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และทำการวิเคราะห์เนื้อหา  ออกแบบหน่วยการเรียน และพัฒนาหน่วยการเรียน และสร้างโปรแกรม E-Learningได้