จิตวิทยาและแนะแนวการศึกษา

ศึกษาความหมาย ประวัติ สาเหตุ ประโยชน์ ปรัชญา หลักการ จุดมุ่งหมายของการจัดบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในหน่วยงาน ลักษณะและประเภทของการจัดบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในหน่วยงาน งานบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในหน่วยงาน บทบาทและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ คุณสมบัติและจรรยาบรรณของนักแนะแนว การติดตามและประเมินผลการจัดบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในหน่วยงาน

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ หลักการและทฤษฎีของจิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา การประยุกต์ใช้จิตวิทยาเพื่อเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ การให้คำปรึกษา การดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพและปรับปรุงพฤติกรรมผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

พฤติกรรม ความหมายของพฤติกรรม พฤติกรรมและการเรียนรู้ พฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ ที่มาของปัญหาพฤติกรรม หลักการ แนวคิด ความหมายและความสำคัญของการปรับพฤติกรรม ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของการปรับพฤติกรรม การประเมินพฤติกรรม การวิเคราะห์พฤติกรรม เทคนิคการปรับพฤติกรรม ขั้นตอนและกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การวางเงื่อนไขผลกรรม โปรแกรมการปรับพฤติกรรม การพัฒนาและส่งเสริมพฤติกรรม

ความหมาย หลักการ ความสำคัญ และจุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนหลักการและรูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนและกิจกรรมนักเรียนฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรม และการประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน