ความรู้พื้นฐานทางเคมี  องค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบที่ใช้การผลิตเซรามิก ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเซรามิก และผลิตภัณฑ์ทางเคมีที่เกิดขึ้น สมบัติทางเคมีของผลิตภัณฑ์เซรามิก

หลักการ และเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบเซรามิก ที่เกี่ยวของกับการควบคุมคุณภาพในระหว่างกระบวนการผลิต และให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์เซรามิก ได้แก่ การทดสอบวัตถุดิบ เนื้อเซรามิก ผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังเผา