ประโยชน์และความสำคัญของพืช การเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืชผักชนิดและลักษณะประจำพันธุ์ การจัดจำแนก การขยายพันธุ์ คัดเลือกพันธุ์ ปัจจัยและสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการผลิตและการควบคุมการผลิตผักในสภาพไร่นา ในโรงเรือน และในระบบไร้ดิน การบรรจุและการจัดจำหน่าย

ประโยชน์และความสำคัญของพืช การเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืชผักชนิดและลักษณะประจำพันธุ์ การจัดจำแนก การขยายพันธุ์ คัดเลือกพันธุ์ ปัจจัยและสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการผลิตและการควบคุมการผลิตผักในสภาพไร่นา ในโรงเรือน และในระบบไร้ดิน การบรรจุและการจัดจำหน่าย

ศึกษาความสำคัญของพืชในฐานะผู้ผลิตปฐมภูมิที่เป็นแหล่งอาหาร เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องต่อการปลูกพืช การใช้ประโยชน์จากพืชเพื่อการดำรงชีวิต รวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยและพื้นที่สีเขียวแบบต่างๆ และวิธีการจัดการกับพืชเศรษฐกิจเพื่อ การพัฒนาแบบยั่งยืน โดยการศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และกรณีศึกษา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตใจให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น