การรายงานทางการเงินและการศึกษาบทความทางบัญชี

การรายงานทางการเงินและการศึกษาบทความทางบัญชี

การรายงานทางการเงินและศึกษาบทความทางบัญชี

วิชาเศรษฐกิจไทย 

ศึกษาถึงความเป็นมาของระบบเศรษฐกิจไทย ลักษณะของเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจการเกษตร เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เศรษฐกิจการเงินการคลัง เศรษฐกิจระหว่างประเทศ เศรษฐกิจชุมชน แนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจแนวใหม่